5. Πανεπιστήμια

Τα Πανεπιστήμια είναι η κατηγορία φορέων που παράγει τις περισσότερες δημοσιεύσεις της χώρας. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι βιβλιομετρικοί δείκτες των επιστημονικών τους δημοσιεύσεων. Επισημαίνεται ότι στην παρούσα έκδοση -και λόγω της απορρόφησης των ΤΕΙ από τα Πανεπιστήμια- στις δημοσιεύσεις της δεύτερης κατηγορίας των φορέων (Πανεπιστήμια) συμπεριλαμβάνονται και εκείνες της πρώτης κατηγορίας (ΤΕΙ).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των Πανεπιστημίων για την πενταετία 2014-2018, καθώς και στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2012-2016, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ.