1. Σύνοψη

Η μελέτη με τίτλο «Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ελληνικών Φορέων 2004-2018: Βιβλιομετρική Ανάλυση Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science» εντάσσεται στη σειρά μελετών που πραγματοποιεί το ΕΚΤ με σκοπό την ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η μελέτη αντλεί δεδομένα από τη βάση Web of Science και καταγράφει τα βασικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν την παραγωγή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στη διάρκεια της δεκαπενταετίας από το 2004 έως το 2018, εστιάζοντας παράλληλα στα δεδομένα των τελευταίων πέντε ετών αναδεικνύοντας έτσι τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις.

Οι βιβλιομετρικοί δείκτες αποτελούν μέρος, σημαντικό αλλά όχι μοναδικό, ενός ευρύτερου οικοσυστήματος δεικτών μέτρησης της ερευνητικής δραστηριότητας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας κατά το δυνατόν αντικειμενικά μετρήσιμης εικόνας των ερευνητικών συστημάτων. Αποτελούν πολύτιμη πηγή δεδομένων για τα ερευνητικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η επιστημονική κοινότητα, αναδεικνύουν νέα ερευνητικά πεδία καθώς και τα επιστημονικά δίκτυα που δημιουργούνται για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών στόχων.

Η παρούσα μελέτη είναι εμπλουτισμένη σε σχέση με τις αντίστοιχες προηγούμενες, αφού περιλαμβάνει νέες ενότητες για την αποτύπωση των βιβλιομετρικών επιδόσεων και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στοιχεία για τη συμμετοχή της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας στα περιοδικά/άρθρα ανοικτής πρόσβασης (open access). Με αυτόν τον τρόπο, το ΕΚΤ επιδιώκει να παρουσιάζει δείκτες οι οποίοι χαρακτηρίζουν την τρέχουσα πραγματικότητα αλλά και την εξέλιξη της επιστημονικής παραγωγής της χώρας και επιτρέπουν τη σύγκρισή της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας νέες βιβλιομετρικές διαστάσεις. Για τον υπολογισμό των δεικτών ακολουθήθηκαν οι πλέον έγκυρες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στον χώρο της βιβλιομετρικής ανάλυσης ενώ χρησιμοποιήθηκαν οι εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ για την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων και τον υπολογισμό των βιβλιομετρικών δεικτών (καθαρισμός, θεματική κατηγοριοποίηση, κανονικοποίηση, υπολογισμός, γραφιστική απεικόνιση). 

Στη συνέχεια αναφέρονται τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης. Τα ευρήματα αυτά περιγράφουν τους συνολικούς δείκτες των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων, τις κυριότερες κατηγορίες φορέων που συμμετέχουν στην παραγωγή τους, τα επιστημονικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται με επιτυχία οι ερευνητικές ομάδες και τις συνεργασίες που διαμορφώνονται για τη συγγραφή τους. Τα αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στα αντίστοιχα κεφάλαια της μελέτης ενώ η μεθοδολογική προσέγγιση παρατίθεται στο Παράρτημα I.