5.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 5.5.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2014-2018, την απήχηση των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων και στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, δηλαδή “Natural Sciences”, “Engineering and Technology”, “Medical and Health Sciences” “Agricultural Sciences”, “Social Sciences” και “Humanities”. Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά κύριο επιστημονικό πεδίο, αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός Πανεπιστημίου στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές του πεδίου. 

Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 5.5.1 παρουσιάζονται για τα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων που εντάσσεται στο κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” την υψηλότερη απήχηση επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (3,82), στο επιστημονικό πεδίο “Engineering & Technology” οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (1,95), στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences” οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (1,88), στο πεδίο “Agricultural Sciences” οι δημοσιεύσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1,83), στο επιστημονικό πεδίο “Social Sciences” οι δημοσιεύσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης (1,61), και στο επιστημονικό πεδίο “Humanities” οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2,09).  

 

Διάγραμμα 5.5.1

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.2

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.3

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.4

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.5

 

 

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Πανεπιστήμια τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2004-2018 αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

[n1]Προηγούμενη μελέτη