4.6 Συνεργασίες

Για την περίοδο 2004-2018, σχεδόν όλες οι κατηγορίες φορέων αυξάνουν ή σταθεροποιούν τις συνεργασίες τους για την παραγωγή δημοσιεύσεων (Διάγραμμα 4.6.1).

 

Διάγραμμα 4.6.1

Μεγέθυνση

 

Οι περισσότερες από τις δημοσιεύσεις που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία ελληνικών φορέων, περιλαμβάνουν τα Πανεπιστήμια ως έναν από τους συνεργαζόμενους φορείς. Ισχυρή είναι η δικτύωση που καταγράφεται μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Δημόσιων Νοσοκομείων, καθώς και η δικτύωση μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ (βλ. Διάγραμμα 4.6.2).

 

Διάγραμμα 4.6.2

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των συνεργασιών με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα συνεχίζει να καταγράφει αυξητικές τάσεις. 

 

Διάγραμμα 4.6.3

Μεγέθυνση

 

Ο βαθμός και ο τύπος των συνεργασιών διαφοροποιείται σημαντικά στις διάφορες κατηγορίες φορέων (Διάγραμμα 4.6.4). Για την πενταετία 2014-2018, τα Πανεπιστήμια έχουν το μεγαλύτερο, από όλες τις κατηγορίες φορέων, ποσοστό  δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες (21,8%), τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ το μεγαλύτερο ποσοστό με διεθνείς συνεργασίες (67,4%), ενώ τα Δημόσια Νοσοκομεία ηγούνται των δημοσιεύσεων μόνο  με ελληνικές συνεργασίες (82,8%).

 

Διάγραμμα 4.6.4

Μεγέθυνση

 

 

Στον αριθμό αυτό προσμετρώνται δημοσιεύσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ελληνικών φορέων, που είτε ανήκουν στην ίδια κατηγορία (π.χ. μία δημοσίευση που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία δύο Πανεπιστημίων), είτε σε διαφορετική κατηγορία (π.χ. μία δημοσίευση που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία ενός Πανεπιστημίου και ενός Ιδιωτικού Φορέα Υγείας).

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα