8. Δημόσια Νοσοκομεία

Στο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία γιατις δημοσιεύσεις των Δημόσιων Νοσοκομείων. Στους φορείς αυτούς περιλαμβάνονται, ως ένας φορέας, τα νοσοκομεία τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών για όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία για την τελευταία πενταετία 2014-2018 της εξεταζόμενης περιόδου 2004-2018, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2012-2016, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ.