2. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ελληνικών Φορέων: Συνολικοί Δείκτες

Το κεφάλαιο παρουσιάζει τους βιβλιομετρικούς δείκτες για το σύνολο των επιστημονικών δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων και αποτυπώνει τη θέση της Ελλάδας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (ΕΕ) και των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Καταγράφει τα βασικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν την παραγωγή και τις επιδόσεις των δημοσιεύσεων στη διάρκεια μιας δεκαπενταετίας, από το 2004 έως το 2018, εστιάζοντας παράλληλα στα δεδομένα των τελευταίων ετών που αναδεικνύουν τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους κυριότερους δείκτες των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων, όπως διαμορφώνονται την τελευταία πενταετία 2014-2018 της εξεταζόμενης περιόδου 2004-2018. Ο πίνακας παρουσιάζει επίσης επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2012-2016, παραθέτοντας έτσι την εξέλιξη των δεικτών σε σχέση με την τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη αντίστοιχη μελέτη που πραγματοποίησε το ΕΚΤ με στοιχεία έως το 2016.

 

 

Το 2010 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης διευρύνθηκε με την εισαγωγή τεσσάρων νέων χωρών μελών: της Εσθονίας, του Ισραήλ, της Σλοβενίας και της Χιλής.
Η σύγκριση της Ελλάδας πραγματοποιείται σε σχέση με τη διευρυμένη πλέον σύνθεση του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνει 34 χώρες (Παράρτημα V).