5.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία «Πανεπιστήμια» με 3.217 και 2.398 δημοσιεύσεις το 2018, αντίστοιχα (Διάγραμμα 5.1.1). Ακολουθούν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμια Κρήτης, και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Διάγραμμα 5.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 4.1.2 παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο δείκτης αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2004 (2004=100) για κάθε Πανεπιστήμιο για την περίοδο 2004-2018.

 

Διάγραμμα 5.1.2

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 5.1.3 παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και η συμμετοχή κάθε Πανεπιστημίου στην παραγωγή δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» για την πενταετία 2014-2018. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 15.234 δημοσιεύσεις καταλαμβάνει το 29,8% των δημοσιεύσεων της κατηγορίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 11.250 δημοσιεύσεις, το 22,0%, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 5.991 δημοσιεύσεις, το 11,7% και το Πανεπιστήμιο Πατρών με 5.347 δημοσιεύσεις το 10,4%. Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν μερίδια κάτω από 10%.

 

Διάγραμμα 5.1.3

Μεγέθυνση