10. Δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης

Το κεφάλαιο παρουσιάζει για πρώτη φορά την ανάλυση των βιβλιομετρικών επιδόσεων για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης από ελληνικούς φορείς. Συγκεκριμένα, η ανάλυση αφορά σε επιστημονικά άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που περιλαμβάνονται στο DOAJ (Directory of Open Access Journals) και κατατάσσονται στην κατηγορία Gold.  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τον αριθμό των δημοσιεύσεων από ελληνικούς φορείς σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης DOAJ/Gold για τα έτη 2016 και 2018 και το μερίδιό τους στο σύνολο των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων για τα ίδια έτη. Επίσης, παρουσιάζει τον αριθμό των αναφορών σε δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης από ελληνικούς φορείς για τις περιόδους 2012-2016 και 2014-2018, καθώς και το μερίδιό τους στο σύνολο των αναφορών σε δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων.

 

Ο ακόλουθος πίνακας αναλύει περαιτέρω τα στοιχεία για τον αριθμό των δημοσιεύσεων και των αναφορών των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης από ελληνικούς φορείς στις περιόδους 2012-2016 και 2014-2018 ανά κατηγορία φορέων που παρουσιάζεται στην παρούσα έκδοση.