3.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στα Διαγράμματα 3.4.1 και 3.4.2 παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τους φορείς ανά Περιφέρεια και κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή την πενταετία 2014-2018.

Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις που προέρχονται από όλες τις ελληνικές Περιφέρειας.

Το Διάγραμμα 3.4.2 καταγράφει, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2014-2018, το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεων κάθε Περιφέρειας. Η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση των φορέων ανά Περιφέρεια συγκρίνεται με την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%. Οι φορείς από τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Αττικής και Πελοποννήσου είναι εκείνοι που καταφέρνουν να υπερβούν τον παγκόσμιο μέσο όρο σε όλες τις κατηγορίες (1%, 5%, 10%, 25% και 50%).

 

Διάγραμμα 3.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 3.4.2

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση