3.3 Δείκτες απήχησης

Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλο σημείο της έκδοσης, ο δείκτης «Μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση», δηλαδή ο δείκτης απήχησης (citation impact), αποτλεί μια αρχική προσέγγιση για τη μέτρηση της απήχησης των δημοσιεύσεων στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, μέσω των αναφορών που λαμβάνουν από άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Ο δείκτης «Μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση» υπολογίζεται ως ο λόγος του αριθμού των αναφορών που καταγράφονται σε ορισμένη χρονική περίοδο στις δημοσιεύσεις μιας περιφέρειας προς τον συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της περιφέρειας της ίδιας χρονικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, καταμετρώνται οι αναφορές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας στις δημοσιεύσεις που δημοσιεύθηκαν την ίδια πενταετία. Σε αυτή τη βάση, για την περίοδο 2014-2018, και σύμφωνα με το Διάγραμμα 3.3.1, η Περιφέρεια Κρήτης επιτυγχάνει τον υψηλότερο δείκτη απήχησης (10,68), ακολουθούμενη από τις Περιφέρειες Ηπείρου (10,60), Βορείου και Νοτίου Αιγαίου(10,06), Δυτικής Μακεδονίας (9,63), Αττικής (9,41), Κεντρικής Μακεδονίας (8,89), Πελοποννήσου (8,29), Στερεάς Ελλάδας (7,70). Δυτικής Ελλάδας (7,64), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (6,47), Θεσσαλίας (6,37), και Ιονίων Νήσων (3,96).

 

Διάγραμμα 3.3.1

Μεγέθυνση

Με μεγαλύτερη ακρίβεια και συγκρισιμότητα, ο σχετικός δείκτης απήχησης που καταγράφουν συνολικά οι δημοσιεύσεις των φορέων κάθε Περιφέρειας σε σχέση με τον δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο απεικονίζεται στο Διάγραμμα 3.3.2. Όταν ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων των φορέων μιας Περιφέρειας είναι μεγαλύτερος από 1, τότε η απήχηση των δημοσιεύσεων της συγκεκριμένης Περιφέρειας είναι υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ο σχετικός δείκτης απήχησης (field normalized citation score) υπολογίζεται κατόπιν “κανονικοποίησης” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων των φορέων κάθε Περιφέρειας στις 253 εξειδικευμένες επιστημονικές θεματικές περιοχές.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 3.3.2 παρουσιάζονται για την πενταετία 2014-2018, ο αριθμός των δημοσιεύσεων των φορέων κάθε Περιφέρειας, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.   

Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο σημειώνουν οι δημοσιεύσεις των φορέων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με σχετικό δείκτη απήχησης 2,42, αν και πρέπει να επισημανθεί ο μικρός αριθμός τόσο των δημοσιεύσεων όσο και των σχετικών αναφορών. Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται επίσης οι δημοσιεύσεις των φορέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με σχετικό δείκτη απήχησης 2,38, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1,63), των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (1,60), της Περιφέρειας Ηπείρου (1,55), της Περιφέρειας Κρήτης (1,53), της Περιφέρειας Αττικής (1,48), της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (1,41), της Περιφέρειας Θεσσαλίας (1,16), της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (1,16) και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (1,07). Τα δεδομένα αυτά είναι συμβατά με τα αντίστοιχα δεδομένα για τον σχετικό δείκτη απήχησης κυρίως των Πανεπιστημίων που παρουσιάζονται στην ενότητα 4 της παρούσας έκδοσης.

 

 

Διάγραμμα 3.3.2

Μεγέθυνση