3.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 3.5.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2014-2018, την απήχηση των δημοσιεύσεων των φορέων ανά Περιφέρεια και στα έξι επιστημονικά πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων, δηλαδή “Natural Sciences”, “Engineering and Technology”, “Medical and Health Sciences” “Agricultural Sciences”, “Social Sciences” και “Humanities”. Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά κύριο επιστημονικό πεδίο, αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων των φορέων κάθε Περιφέρειας στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις των φορέων στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές του πεδίου. 

Οι σχετικοί δείκτες απήχησης του Διαγράμματος 3.5.1 έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων των φορέων κάθε Περιφέρειας συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 5.5.1 παρουσιάζονται για τα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων που εντάσσεται στο κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων σε όλες τις Περιφέρειες. Τη μεγαλύτερη απήχηση παρουσιάζουν οι δημοσιεύσεις των φορέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (σχετικός δείκτης απήχησης: 4,36), ενώ πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται και οι δημοσιεύσεις των φορέων όλων των Περιφερειών, εκτός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering and Technology” συναντάται παρεμφερής εικόνα, αφού δραστηριοποιούνται οι φορείς από όλες τις ελληνικές Περιφέρειες. Τη μεγαλύτερη απήχηση παρουσιάζουν οι δημοσιεύσεις των φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,95), ενώ πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται και οι δημοσιεύσεις των φορέων όλων των Περιφερειών, εκτός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical and Health Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν φορείς από 11 Περιφέρειες, ενώ οι δημοσιεύσεις των φορέων της Περιφέρειας Κρήτης έχουν την υψηλότερη απήχηση (1,82). Επίσης, οι φορείς των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και Δυτικής Ελλάδας σημειώνουν απήχηση μεγαλύτερη της μονάδας, βρισκόμενες πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Στο επιστημονικό πεδίο “Agricultural Sciences” παράγουν συστηματικά δημοσιεύσεις φορείς από 8 Περιφέρειες, με τους φορείς των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου να επιτυγχάνουν την υψηλότερη απήχηση (1,81). Αντίστοιχα, οι φορείς των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας σημειώνουν απήχηση μεγαλύτερη της μονάδας, και βρίσκονται πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Στο επιστημονικό πεδίο “Social Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν φορείς από 12 Περιφέρειες, ενώ οι δημοσιεύσεις των φορέων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχουν την υψηλότερη απήχηση (1,42). Οι φορείς των Περιφερειών Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Θεσσαλίας και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου επιτυγχάνουν απήχηση μεγαλύτερη της μονάδας, βρισκόμενες πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Στο επιστημονικό πεδίο “Humanities” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν φορείς από 8 Περιφέρειες, ενώ οι δημοσιεύσεις των φορέων της Περιφέρειας Ηπείρου έχουν την υψηλότερη απήχηση (2,09). Επίσης οι φορείς των Περιφερειών Κρήτης, Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν απήχηση μεγαλύτερη της μονάδας, βρισκόμενες πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

 

Διάγραμμα 3.5.1

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα ΤΕΙ τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις την περίοδο 2002-2016.