3.6 Συνεργασίες

Στα Διαγράμματα 3.6.1 και 3.6.2 παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών δημοσιεύσεων των φορέων των ελληνικών Περιφερειών με ελληνικές και διεθνείς συνεργασίες, αντίστοιχα. Το Διάγραμμα 3.6.3 εμφανίζεται το ποσοστό των δημοσιεύσεων με συνεργασίες εντός χώρας, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες και το ποσοστό των δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες, την πενταετία 2014-2018.

Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 3.6.3, τα υψηλότερα ποσοστά των δημοσιεύσεων των φορέων ανά ελληνική Περιφέρεια καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις που έχουν προκύψει με συνεργασίες με ελληνικούς και διεθνείς φορείς. 

 

Διάγραμμα 3.6.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 3.6.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 3.6.3

Μεγέθυνση

 

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα