3.2 Αριθμός αναφορών

Το Διάγραμμα 3.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές από το σύνολο των δημοσιεύσεων των φορέων κάθε Περιφέρειας και την εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 2004-2018. Για την πενταετία 2014-2018, τα ποσοστά δημοσιεύσεων με αναφορές υψηλότερα του εθνικού μέσου όρου (75,6%) επιτυγχάνουν οι φορείς της Περιφέρειας Κρήτης (78,6%), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (78,2%), της Περιφέρειας Ηπείρου (77,9%), της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (76,2%), και της Περιφέρειας Αττικής (76,0%).

 

Διάγραμμα 3.2.1

Μεγέθυνση

 

Στη διάρκεια της περιόδου 2004-2018, ο αριθμός των αναφορών στις δημοσιεύσεις των φορέων ανά Περιφέρεια αυξάνεται (Διάγραμμα 3.2.2). Για την πιο πρόσφατη περίοδο (2014-2018), οι περισσότερες αναφορές αφορούν στις δημοσιεύσεις των φορέων των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.


 

.

 

Διάγραμμα 3.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2014-2018, ο αριθμός των αναφορών και η συμμετοχή των φορέων κάθε Περιφέρειας στο συνολικό αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3.2.3. Οι φορείς της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνουν 296.844 αναφορές (μερίδιο 59,2%), οι φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 116.395 αναφορές (μερίδιο 23,2%), και οι φορείς της Περιφέρειας Κρήτης 78.674 αναφορές (μερίδιο 15,7%). Οι φορείς των υπόλοιπων Περιφερειών έχουν μερίδια κάτω από 10%.

 

 

Διάγραμμα 3.2.3

Μεγέθυνση