3.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Οι φορείς που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στη διάρκεια της περιόδου 2004-2018. Έπονται, με σημαντική διαφορά, οι φορείς στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης, καθώς και στις υπόλοιπες Περιφέρειες. Για το πιο πρόσφατο έτος (2018), οι φορείς της Περιφέρειας Αττικής κατέγραψαν 6.706 δημοσιεύσεις, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2.741, της Περιφέρειας Κρήτης 1.550, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 1.174, της Περιφέρειας Ηπείρου 952, της Περιφέρειας Θεσσαλίας 774, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 606, των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 349, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 114, της Περιφέρειας Πελοποννήσου 108, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 58 και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 39 (Διάγραμμα 3.1.1).

 

Διάγραμμα 3.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 3.1.2 παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων των φορέων κάθε Περιφέρειας ανά έτος και ο δείκτης αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2004 (2004=100) για την περίοδο 2004-2018.

 

Διάγραμμα 3.1.2

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός και η συμμετοχή των φορέων κάθε Περιφέρειας την πενταετία 2014-2018 παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3.1.3. Οι φορείς της Περιφέρειας Αττικής έχουν 31.556 δημοσιεύσεις και μερίδιο 53,1% στο σύνολο των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων. Ακολουθούν οι φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με 13.099 δημοσιεύσεις και μερίδιο 22,0%, και οι φορείς της Περιφέρειας Κρήτης με 7.368 δημοσιεύσεις και μερίδιο 12,4%. Οι φορείς των υπόλοιπων Περιφερειών έχουν μερίδια κάτω από 10%.

 

Διάγραμμα 3.1.3

Μεγέθυνση