10.2 Αριθμός αναφορών δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης

Στο Διάγραμμα 10.2.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των αναφορών στις δημοσιεύσεις σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης DOAJ/Gold από ελληνικούς φορείς και η εξέλιξή του, ανά κυλιόμενη πενταετία, για την περίοδο 2004-2018. Την τελευταία πενταετία 2014-2018, οι δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης από ελληνικούς φορείς έλαβαν 70.355 αναφορές, διατηρώντας τη σταθερά ανοδική τάση των προηγούμενων ετών.

 

Διάγραμμα 10.2.1

 

 

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των αναφορών που αντιστοιχούν στις δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης DOAJ/Gold από ελληνικούς φορείς και η εξέλιξή του ανά πενταετία παρουσιάζεται για τις διάφορες κατηγορίες φορέων στο Διάγραμμα 10.2.2. Στη διάρκεια της περιόδου 2004-2018, ο αριθμός των αναφορών ακολουθεί ανοδική πορεία για όλες τις κατηγορίες φορέων.

Τα Πανεπιστήμια καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών (60.955). Ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ (21.607) και τα Δημόσια Νοσοκομεία (4.557).

 

Διάγραμμα 10.2.2

 

 

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 10.2.3 παρουσιάζει το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι αναφορές σε επιστημονικές δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης DOAJ/Gold για κάθε κατηγορία φορέων, στο σύνολο των αναφορών που λαμβάνουν οι επιστημονικές τους δημοσιεύσεις, την περίοδο 2004-2018.

 

Διάγραμμα 10.2.3

 

 

Μεγέθυνση

 

Αντίστοιχα, το Διάγραμμα 10.2.4 εμφανίζει τη συμμετοχή των διαφόρων κατηγοριών φορέων στο σύνολο των αναφορών των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης από ελληνικούς φορείς την πενταετία 2014-2018. Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα Πανεπιστήμια με μερίδιο 86,6% και ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (30,7%), ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες σημειώνουν ποσοστά χαμηλότερα του 10%.

Διάγραμμα 10.2.4

 

 

Μεγέθυνση