10.6 Συνεργασίες

Οι συνεργασίες στις δημοσιεύσεις σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης DOAJ/Gold από ελληνικούς φορείς και η εξέλιξή τους στη διάρκεια της δεκαπενταετίας 2004-2018 παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 10.6.1. Τα ποσοστά των δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται χωρίς συνεργασίες, αλλά και εκείνων με αποκλειστικά ελληνικές συνεργασίες μειώνονται σταθερά. Αντίστοιχα, μετά το 2010, καταγράφεται αύξηση στις συνεργασίες με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα.

 

Διάγραμμα 10.6.1

 

 

Μεγέθυνση

 

Κατά την περίοδο 2004-2018, οι επιστήμονες από ελληνικούς φορείς συνεργάσθηκαν για άρθρα ανοικτής πρόσβασης με επιστήμονες από χώρες σε όλο τον κόσμο (βλ. χάρτη Διαγράμματος 10.6.2). Ο μεγαλύτερος αριθμός συνεργασιών καταγράφεται με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, και τη Γαλλία.

 

Διάγραμμα 10.6.2

 

 

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 10.6.3 παρουσιάζεται ανά έτος η εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης που πραγματοποιούνται με ελληνικές, με διεθνείς και χωρίς συνεργασίες κατά την περίοδο 2004-2018. 

 

 

Διάγραμμα 10.6.3

 

 

Μεγέθυνση

 

Εστιάζοντας στη πενταετία 2014-2018 (βλ. Διάγραμμα 10.6.4), οι μεγαλύτερες τιμές του σχετικού δείκτη απήχησης στα περισσότερα επιστημονικά πεδία αφορούν δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης που έχουν προκύψει μέσω διεθνών συνεργασιών.

Διάγραμμα 10.6.4

 

 

Μεγέθυνση

 

[n1] Knowledge, networks and nations, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011

 

[n2]OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011

 

Για τη μέτρηση του αριθμού των συνεργασιών ακολουθείται, όπως και στην υπόλοιπη μελέτη, η τεχνική whole counting: έτσι εάν μια δημοσίευση πραγματοποιείται με τη συνεργασία Ελλήνων ερευνητών από δύο διαφορετικούς φορείς ή Ελλήνων ερευνητών με ερευνητές από δύο χώρες, η δημοσίευση προσμετράται ως μία εθνική ή αντίστοιχα μία διεθνής συνεργασία στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων, αποδίδεται όμως και ως μία εθνική ή μία διεθνής συνεργασία σε κάθε φορέα ή κάθε χώρα.

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα