10.1 Αριθμός δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά που ευρετηριάζει το σύστημα Web of Science, το 2018 καταγράφονται 2.169 επιστημονικές δημοσιεύσεις από ελληνικούς φορείς σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης DOAJ/Gold. Καταγράφεται αύξηση για όλη την περίοδο 2004-2018 (Διάγραμμα 10.1.1).

 

Διάγραμμα 10.1.1

 

 

Μεγέθυνση

Το Διάγραμμα 10.1.2 παρουσιάζει τον αριθμό των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης DOAJ/Gold ανά κατηγορία φορέων, ανά έτος για όλη την περίοδο 2004-2018. Για το 2018, τα Πανεπιστήμια δημοσίευσαν 1.843 δημοσιεύσεις. Η επόμενη κατηγορία φορέων είναι τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, με τον πιο πρόσφατο αριθμό δημοσιεύσεων (2018) να είναι 464, ενώ ακολουθούν τα Δημόσια Νοσοκομεία με 226.

 

Διάγραμμα 10.1.2

 

 

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 10.1.3 παρουσιάζει το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι επιστημονικές δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης DOAJ/Gold για κάθε κατηγορία φορέων, στο σύνολο των επιστημονικών τους δημοσιεύσεων, την περίοδο 2004-2018. Σχεδόν όλοι οι φορείς καταγράφουν διαρκή αύξηση των ποσοστών τους κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

 

Διάγραμμα 10.1.3

 

 

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2014-2018, η συμμετοχή των διαφόρων κατηγοριών φορέων στο σύνολο των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης από ελληνικούς φορείς αντιστοιχεί στα μερίδια που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 10.1.4. Πρώτα βρίσκονται τα Πανεπιστήμια με μερίδιο 84,8% και ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (22,6%) και τα Δημόσια Νοσοκομεία (11,3%). Οι υπόλοιπες κατηγορίες σημειώνουν ποσοστά χαμηλότερα του 10%.

 

Διάγραμμα 10.1.4

 

 

Μεγέθυνση