10.3 Δείκτες απήχησης

Όπως αναφέρεται στη μεθοδολογία, μια αρχική προσέγγιση για την καταγραφή της απήχησης των δημοσιεύσεων είναι ο δείκτης απήχησης (citation impact) ο οποίος υπολογίζεται από τον λόγο του συνολικού αριθμού των αναφορών προς τον συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων. Το Διάγραμμα 10.3.1 παρουσιάζει τον δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (DOAJ/Gold) της Ελλάδας, ανά κυλιόμενη πενταετία για όλη την περίοδο 2004-2018.

 

 

 

Διάγραμμα 10.3.1

 

 

Μεγέθυνση

Στο Διάγραμμα 10.3.2 παρουσιάζεται ο αριθμός των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης DOAJ/Gold των διαφόρων κατηγοριών φορέων, ο αριθμός των αναφορών που αυτές έλαβαν καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους για την πενταετία 2014-2018. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο σχετικός δείκτης απήχησης απεικονίζει τη θέση που έχει ο μέσος όρος των αναφορών που έλαβε το σύνολο των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης μιας συγκεκριμένης κατηγορίας φορέων σε σχέση με το μέσο όρο αναφορών που έλαβαν συνολικά οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο δείκτης αυτός αφορά στην απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων μιας κατηγορίας φορέων σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Ο δείκτης υπολογίζεται μετά από «κανονικοποίηση» σύμφωνα με την κατανομή των δημοσιεύσεων της κάθε κατηγορίας φορέων στις 253 εξειδικευμένες επιστημονικές περιοχές της βάσης Incites, μέσω λογισμικού το οποίο έχει αναπτύξει το ΕΚΤ. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στις πρακτικές αναφορών που επικρατούν στις εκάστοτε επιστημονικές περιοχές. Όταν η τιμή του σχετικού δείκτη απήχησης είναι μεγαλύτερη από 1, οι δημοσιεύσεις της αντίστοιχης κατηγορίας έχουν μεγαλύτερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης που προέρχονται από τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ (σχετικός δείκτη απήχησης: 1,63), τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (1,46), τα Πανεπιστήμια (1,30), οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς (1,07), οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (1,07), οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (1,04) και οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (1,04) (Διάγραμμα 10.3.2).

 

Διάγραμμα 10.3.2

 

 

Μεγέθυνση