10.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Όπως, επίσης, προαναφέρθηκε, σημαντικό κριτήριο για την αποτίμηση της απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσεων αποτελεί η κατάταξή τους μεταξύ των δημοσιεύσεων που δημοσιεύθηκαν παγκοσμίως το ίδιο έτος και στην ίδια θεματική περιοχή. Οι σχετικοί βιβλιομετρικοί δείκτες αναφέρονται στις δημοσιεύσεις (αριθμός ή ποσοστό επί του συνόλου των δημοσιεύσεων) που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και θεματική περιοχή. Όταν η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση μιας χώρας προσεγγίζει ή υπερβαίνει την παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%, η χώρα θεωρείται ότι προσεγγίζει ή υπερβαίνει αντίστοιχα τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Το Διάγραμμα 10.4.1 αποτυπώνει την ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (DOAJ/Gold) με υψηλή απήχηση της Ελλάδας για όλες τις κατηγορίες της παγκόσμιας κατανομής (1%, 5%, 10%, 25% και 50%). Την πενταετία 2014-2018, η Ελλάδα ξεπερνά τον παγκόσμιο μέσο όρο σε όλες τις κατηγορίες και στις δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης (βλ. Ενότητα 2.4).

 

  

 

Διάγραμμα 10.4.1

 

 

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 10.4.2 δείχνει τη συμμετοχή / ηγεσία των Ελλήνων επιστημόνων στις δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης με υψηλή απήχηση. Σε ποσοστό 15,2% των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης με ελληνική συμμετοχή που ανήκουν στο top 1%, ο πρώτος συγγραφέας προέρχεται από ελληνικό φορέα. Στο top 5%, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 20,4%, στο top 10% σε 25,8%, στο top 25 σε 34,7%, και στο top 50 σε 41,8%.

 

Διάγραμμα 10.4.2

 

 

Μεγέθυνση

Η συμβολή των φορέων στην παραγωγή δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση, δηλαδή των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης που κατατάσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 10.4.3. Για την πενταετία 2014-2018, τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, καταγράφουν πάνω από 50 δημοσιεύσεις που ανήκουν στο 1% των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο (Διάγραμμα 10.4.3).

 

Διάγραμμα 10.4.3

 

 

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση