4.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Η απήχηση των δημοσιεύσεων στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.5.1. Στο διάγραμμα αυτό παρουσιάζονται για την πενταετία 2014-2018 και για κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης ανά κατηγορία φορέων.

Στο πεδίο “Natural Sciences” όλες οι κατηγορίες φορέων επιτυγχάνουν τιμή υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με τους Λοιπούς Εκπαιδευτικούς Φορείς να επιτυγχάνουν την υψηλότερη τιμή (2,84). Αντίστοιχα, στο πεδίο «Engineering & Technology” μόνο τα Δημόσια Νοσοκομεία δεν επιτυγχάνουν τιμή υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα επιτυγχάνουν την υψηλότερη τιμή (3,50). Στο πεδίο “Medical & Health Sciences” όλες οι κατηγορίες φορέων επιτυγχάνουν τιμή υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα να επιτυγχάνουν την υψηλότερη τιμή (1,62). Στο πεδίο “Agricultural Sciences” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν τρεις κατηγορίες φορέων, με τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ να επιτυγχάνουν την υψηλότερη τιμή (1,53). Στο πεδίο “Social Sciences” τέσσερις κατηγορίες φορέων, με τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ να επιτυγχάνουν την υψηλότερη τιμή (1,54). Στο πεδίο “Humanities” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν τρεις κατηγορίες φορέων, με τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ να επιτυγχάνουν την υψηλότερη τιμή (1,92).

 

Διάγραμμα 4.5.1

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα επιστημονικά πεδία και τις κατηγορίες φορέων που καταγράφουν συνολικά την περίοδο 2002-2016 στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα επιστημονικά πεδία και τις κατηγορίες φορέων που καταγράφουν συνολικά την περίοδο 2002-2016 στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.