4.2 Αριθμός αναφορών

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2004-2018, η εξέλιξη των δεικτών που αφορούν την απήχηση των δημοσιεύσεων είναι αυξητική για τις διάφορες κατηγορίες φορέων και συμβαδίζει με την άνοδο των σχετικών δεικτών του συνόλου των δημοσιεύσεων από ελληνικούς φορείς.

Για την πενταετία 2014-2018, τα υψηλότερα ποσοστά δημοσιεύσεων με αναφορές επιτυγχάνουν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ (80,8% των δημοσιεύσεων λαμβάνουν αναφορές), ενώ ακολουθούν οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (76,5%), τα Πανεπιστήμια (75,1%), οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (74,2%), τα Δημόσια Νοσοκομεία (72,6%), τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (71,9%) (Διάγραμμα 4.2.1). Την ίδια πενταετία, το ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές για το σύνολο της χώρας είναι 75,6%.

 

Διάγραμμα 4.2.1

 

 

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των αναφορών και η εξέλιξή του ανά πενταετία παρουσιάζεται για τις διάφορες κατηγορίες φορέων στο Διάγραμμα 4.2.2. Στη διάρκεια της περιόδου 2004-2018, ο αριθμός των αναφορών ακολουθεί ανοδική πορεία για όλες τις κατηγορίες φορέων.

Τα Πανεπιστήμια, που έχουν και τις περισσότερες δημοσιεύσεις, έχουν το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών ενώ ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και τα Δημόσια Νοσοκομεία.

 

Διάγραμμα 4.2.2

 

 

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 4.2.3 εστιάζει στην τελευταία πενταετία 2014-2018 παρουσιάζοντας τα μερίδια σε αναφορές των διαφόρων κατηγοριών φορέων.

 

Διάγραμμα 4.2.3

 

 

Μεγέθυνση