4.3 Δείκτες απήχησης

Στο Διάγραμμα 4.3.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των δημοσιεύσεων των διαφόρων κατηγοριών φορέων, ο αριθμός των αναφορών που αυτές έλαβαν καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους για την πενταετία 2014-2018. Ο σχετικός δείκτης απήχησης απεικονίζει τη θέση που έχει ο μέσος όρος των αναφορών που έλαβε το σύνολο των δημοσιεύσεων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας φορέων σε σχέση με το μέσο όρο αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο δείκτης αυτός αφορά στην απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων μιας κατηγορίας φορέων σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Ο δείκτης υπολογίζεται μετά από «κανονικοποίηση» σύμφωνα με την κατανομή των δημοσιεύσεων της κάθε κατηγορίας φορέων στις 253 εξειδικευμένες επιστημονικές περιοχές της βάσης Incites, μέσω λογισμικού το οποίο έχει αναπτύξει το ΕΚΤ. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στις πρακτικές αναφορών που επικρατούν στις εκάστοτε επιστημονικές περιοχές. Όταν η τιμή του σχετικού δείκτη απήχησης είναι μεγαλύτερη από 1, οι δημοσιεύσεις της αντίστοιχης κατηγορίας έχουν μεγαλύτερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (με σχετικό δείκτη απήχησης 1,59), τους Λοιπούς Εκπαιδευτικούς Φορείς (1,56), τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ (1,46), τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας (1,43), τα Δημόσια Νοσοκομεία (1,38), τα Πανεπιστήμια (1,34), τους Λοιπούς Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς (1,27), και τις Επιχειρήσεις (1,03).

Διάγραμμα 4.3.1

 

 

Μεγέθυνση