4.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Οι τρεις σημαντικότερες κατηγορίες ελληνικών φορέων ως προς τον αριθμό δημοσιεύσεων είναι τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και τα Δημόσια Νοσοκομεία. Ακολουθούν (κατά σειρά πλήθους δημοσιεύσεων) οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς, οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας, οι Επιχειρήσεις, και τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα. Τελευταίοι στην κατάταξη βρίσκονται οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς.

Αναλυτικότερα (βλ. Διάγραμμα 4.1.1), σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2004-2018 ο μεγαλύτερος αριθμός δημοσιεύσεων από ελληνικούς φορείς προέρχεται από τα Πανεπιστήμια, στα οποία για πρώτη φορά συνυπολογίζονται και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) τα οποία απορροφήθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις από τα πρώτα. Για το 2018, τα Πανεπιστήμια δημοσίευσαν 10.720 δημοσιεύσεις. Η επόμενη κατηγορία φορέων είναι τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, με τον πιο πρόσφατο αριθμό δημοσιεύσεων (2018) να είναι 1.943.

Η τρίτη κατηγορία φορέων προέρχεται από τον τομέα της υγείας, και είναι τα Δημόσια Νοσοκομεία, για τα οποία παρατηρείται μια αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεων - 1.522 το 2018. Ακολουθεί η κατηγορία των Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων, στους οποίους περιλαμβάνονται φορείς με ερευνητικό χαρακτήρα που εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία. Για το 2018, οι φορείς της κατηγορίας αυτής συνεισέφεραν με 659 δημοσιεύσεις. Μικρότερος αριθμός δημοσιεύσεων προέρχεται από τους φορείς που ανήκουν στους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, οι οποίοι για το 2018 καταγράφουν 515 δημοσιεύσεις. Ακολουθούν στην κατάταξη οι Επιχειρήσεις με 418 δημοσιεύσεις για το 2018. Έπονται τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (216), οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (160), και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς (153).

 

Διάγραμμα 4.1.1

 

 

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 4.1.2. παραθέτει τον δείκτη αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2004 (2004=100) για τις κατηγορίες φορέων και το σύνολο των δημοσιεύσεων κατ’ έτος.

 

Διάγραμμα 4.1.2

 

 

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2014-2018, η συμμετοχή των διαφόρων κατηγοριών φορέων στο σύνολο των δημοσιεύσεων από ελληνικούς φορείς αντιστοιχεί στα μερίδια που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.1.3. Πρώτα είναι τα Πανεπιστήμια με μερίδιο 86,1% και ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (15,6%), τα Δημόσια Νοσοκομεία (11,9%), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (4,9%), οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (4,0%), οι Επιχειρήσεις (3,0%), τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (1,5%), οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (1,2%), και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς (1,1%).

 

Διάγραμμα 4.1.3

 

 

Μεγέθυνση