Προφίλ των ελληνικών συνεργασιών, για την πενταετία 2014-2018
Δεδομένα: Web of Science, 2004-2018