7.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 7.5.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2014-2018, την απήχηση των δημοσιεύσεων των Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων στα επιστημονικά πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων, δηλαδή στα πεδία “Natural Sciences”, “Engineering and Technology”, “Medical and Health Sciences” και “Agricultural Sciences”. Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά κύριο επιστημονικό πεδίο, αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του Φορέα στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές του πεδίου. 

Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων 7.5.1 και 7.5.2 έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.

Πιο αναλυτικά, στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν εννιά λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς. Απήχηση υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (σχετικός δείκτης απήχησης: 2,25), των Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού (2,03), του ΕΑΓΜΕ (1,99), της Ακαδημίας Αθηνών (1,37), των Φορέων του Υπουργείου Υγείας (1,36), και του ΔΗΜΗΤΡΑ (1,00). Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering and Technology” δραστηριοποιούνται έξι φορείς. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (σχετικός δείκτης απήχησης: 2,44), του ΔΗΜΗΤΡΑ (1,27), και του ΚΑΠΕ (1,00). Στο επιστημονικό πεδίο “Medical and Health Sciences” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων από την Ακαδημία Αθηνών, τους Φορείς του Υπουργείου Υγείας και το ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι δημοσιεύσεις και των τριών αυτών φορέων έχουν σχετικό δείκτη απήχησης 1,33, τιμή υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Στο επιστημονικό πεδίο “Agricultural Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχει το ΔΗΜΗΤΡΑ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,24, ενώ στο επιστημονικό πεδίο “Humanities” δραστηριοποιούνται οι Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού με σχετικό δείκτη απήχησης 1,16.

Επιπλέον, στο Διάγραμμα 7.5.2 παρουσιάζονται οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες οι δημοσιεύσεις των Ερευνητικών Φορέων έχουν υψηλές επιδόσεις (άνω του 1) ενώ τα Διαγράμματα 7.5.3, 7.5.4 και 7.5.5 παρουσιάζουν για κάθε Ερευνητικό Φορέα την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο, την πενταετία 2014-2018.

 

Διάγραμμα 7.5.1

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 7.5.2

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 7.5.3

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 7.5.4

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 7.5.5

 

 

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2004-2018.