7.3 Δείκτες απήχησης

Στο Διάγραμμα 7.3.1 παρουσιάζεται, ανά Δημόσιο Ερευνητικό Φορέα*, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων σε σχέση µε τη μέση απήχηση που εμφανίζουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για την πενταετία 2014-2018. Ο δείκτης υπολογίζεται μετά από “κανονικοποίηση” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων του κάθε Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα στις 253 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές. 

Την υψηλότερη απήχηση επιτυγχάνουν οι σχετικά λίγες δημοσιεύσεις του ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ με σχετικό δείκτη απήχησης 2,36. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΕΑΓΜΕ (1,95), των Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού (1,91), της Ακαδημίας Αθηνών (1,32), των Φορέων του Υπουργείου Υγείας (1,32), και του ΔΗΜΗΤΡΑ (1,11). 

 

Διάγραμμα 7.3.1

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς, οι οποίοι έχουν συνολικά περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2004-2018, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.