7.2 Αριθμός αναφορών

Το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές για τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 7.2.1. Ποσοστό μεγαλύτερο από το εθνικό ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (75,6%), επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΚΑΠΕ (88,5%), του ΕΑΓΜΕ (83,7%), των Φορέων του Υπουργείου Υγείας (83,6%), της Ακαδημίας Αθηνών (80,7%), του ΙΤΣΑΚ (75,9%) και του ΜΑΙΧ (75,9%).

 

Διάγραμμα 7.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 7.2.2 παρουσιάζεται ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις των συγκεκριμένων Ερευνητικών Φορέων και η εξέλιξή τους στη διάρκεια της περιόδου 2004-2018.  

 

Διάγραμμα 7.2.2

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των αναφορών στο διάστημα της πενταετίας 2014-2018 για κάθε έναν από τους συγκεκριμένους Ερευνητικούς Φορείς παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 7.2.3. Η Ακαδημία Αθηνών έχει 14.007 αναφορές (60,3% του συνόλου των αναφορών για τη συγκεκριμένη κατηγορία φορέων) και το ΔΗΜΗΤΡΑ 3.374 (14,5%). Οι υπόλοιποι φορείς επιτυγχάνουν μερίδια χαμηλότερα του 10%.

 

Διάγραμμα 7.2.3

Μεγέθυνση