7.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων της Ακαδημίας Αθηνών είναι ο υψηλότερος μεταξύ των Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων, φτάνοντας στις 264 δημοσιεύσεις το 2018, ενώ ο Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ καταγράφει 220 δημοσιεύσεις, οι Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού 46, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) 41 δημοσιεύσεις, και οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας 35 δημοσιεύσεις. Οι υπόλοιποι φορείς σημειώνουν για το 2018 αριθμό δημοσιεύσεων μικρότερο από 20.

 

Διάγραμμα 7.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 7.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε έναν από τους Λοιπούς Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και ο δείκτης αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2004 (2004=100) για την περίοδο 2004-2018.     

 

Διάγραμμα 7.1.2

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 7.1.3 παρουσιάζει τον αντίστοιχο αριθμό δημοσιεύσεων κατά την τελευταία πενταετία 2014-2018: η Ακαδημία Αθηνών 1.298 δημοσιεύσεις που αντιστοιχούν στο 44,8% των δημοσιεύσεων των λοιπών δημόσιων ερευνητικών φορέων, το ΔΗΜΗΤΡΑ έχει 733 (25,3%), οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας 214 (7,4%), και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 207 (7,1%). Τα μερίδια των υπόλοιπων φορέων είναι χαμηλότερα του 5%.

 

Διάγραμμα 7.1.3

Μεγέθυνση