7.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στο Διάγραμμα 7.4.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τους Λοιπούς Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς και είχαν υψηλή απήχηση συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο την πενταετία 2014-2018. Συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτός αφορά στις δημοσιεύσεις που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως περιλαμβάνονται 26 δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών, 14 του ΔΗΜΗΤΡΑ, 4 των Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, 3 των Φορέων του Υπουργείου Υγείας και του ΕΑΓΜΕ, και 1 του ΚΑΠΕ, του Μπενάκειου και του ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Το Διάγραμμα 7.4.1 απεικονίζει επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2014-2018, το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεών του κάθε εξεταζόμενου φορέα. Η ποσοστιαία αυτή κατανομή συγκρίνεται με την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%. Η Ακαδημία Αθηνών, το ΕΑΓΜΕ και το ΚΑΠΕ υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο σε όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες.

 

Διάγραμμα 7.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση