9.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 9.5.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2014-2018 την απήχηση των δημοσιεύσεων των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας που καταγράφουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων στα κύρια επιστημονικά πεδία “Medical & Health Sciences” και “Natural Sciences”. Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά κύριο επιστημονικό πεδίο, αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός Ιδιωτικού Φορέα Υγείας στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του Φορέα στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές του πεδίου. Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων 9.5.1 και 9.5.2 έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε Ιδιωτικού Φορέα Υγείας συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.  

Πιο αναλυτικά, στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences”, στο οποίο εντάσσεται η πλειονότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας, απήχηση υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο 1 καταγράφουν οι δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ με σχετικό δείκτη απήχησης 2,23, του METROPOLITAN με 2,12, του Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ με 1,47, του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 1,40, του ΥΓΕΙΑ με 1,39, και του ΙΑΣΩ με 1,18. 

Μικρότερο αριθμό δημοσιεύσεων καταγράφουν οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences”, όπου επίσης διακρίνονται οι δημοσιεύσεις των ΑΙΒΕ, ΥΓΕΙΑ και ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με σχετικούς δείκτες απήχησης, 2,49, 2,21 και 1,66, αντίστοιχα.

Επιπλέον, στο Διάγραμμα 9.5.2 παρουσιάζονται οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες οι δημοσιεύσεις των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις (άνω του 1) ενώ τα Διαγράμματα 9.5.3, 9.5.4 και 9.5.5 παρουσιάζουν για κάθε Ιδιωτικό Φορέα Υγείας την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο, την πενταετία 2014-2018.

 

Διάγραμμα 9.5.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 9.5.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 9.5.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 9.5.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 9.5.5

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, οι οποίοι έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2002-2016, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.