9.3 Δείκτες απήχησης

Στο Διάγραμμα 9.3.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων σε σχέση µε τη μέση απήχηση που εμφανίζουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο ανά Ιδιωτικό Φορέα Υγείας και για την πενταετία 2014-2018. Ο δείκτης υπολογίζεται μετά από “κανονικοποίηση” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων του κάθε Νοσοκομείου στις 253 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές. 

Οι δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ (2,31), του METROPOLITAN (2,12), του Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ (1,47), του ΥΓΕΙΑ (1,47), του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (1,42), και του ΙΑΣΩ (1,32) και επιτυγχάνουν σχετικό δείκτη απήχησης που υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

 

Διάγραμμα 9.3.1

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, οι οποίοι έχουν συνολικά περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2002-2016, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.