9.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Στην κατηγορία των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας και για το 2018, τις περισσότερες δημοσιεύσεις καταγράφει ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ (78 δημοσιεύσεις), το θεραπευτήριο METROPOLITAN (37 δημοσιεύσεις), το Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (34 δημοσιεύσεις) και ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ Αθηνών (30 δημοσιεύσεις).

 

Διάγραμμα 9.1.1

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 9.1.2 παρουσιάζει για κάθε Ιδιωτικό Φορέα Υγείας τον αριθμό δημοσιεύσεων ανά έτος και το δείκτη αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2004 (2004=100) για την περίοδο 2004-2018.

  

Διάγραμμα 9.1.2

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 9.1.3 παρουσιάζει για τους οκτώ εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας τον αριθμό δημοσιεύσεων και τη συμμετοχή τους στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» για την πενταετία 2014-2018. Το ΥΓΕΙΑ καταγράφει 338 δημοσιεύσεις και μερίδιο 14,2%, και ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 170 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,2%. Οι υπόλοιποι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας καταλαμβάνουν μερίδιο κάτω του 6%.

  

Διάγραμμα 9.1.3

Μεγέθυνση