9.2 Αριθμός αναφορών

Το Διάγραμμα 9.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό δημοσιεύσεων των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας που λαμβάνουν αναφορές. Την πενταετία 2014-2018, ποσοστά μεγαλύτερα από το εθνικό ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (75,6%), επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ Αθηνών (79,4%), και του ΙΑΣΩ (76,3%).

 

Διάγραμμα 9.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 9.2.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη στον αριθμό των αναφορών που έχουν οι δημοσιεύσεις στους εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας κατά την περίοδο 2004-2018.

 

Διάγραμμα 9.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2014-2018, τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» έχει το ΥΓΕΙΑ με 2.681 αναφορές και μερίδιο 13,4%. Οι υπόλοιποι φορείς έχουν μερίδια χαμηλότερα του 10% (Διάγραμμα 9.2.3).

 

Διάγραμμα 9.2.3

Μεγέθυνση