6.6 Συνεργασίες

Η εξέλιξη του αριθμού δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες για όλη την περίοδο 2004-2018 παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 6.6.1, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για τις διεθνείς στο Διάγραμμα 6.6.2. 

 

Διάγραμμα 6.6.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 6.6.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2014-2018, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με συνεργασίες εντός χώρας*, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες* και το ποσοστό των δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες* διαμορφώνεται για κάθε Ερευνητικό Κέντρο της ΓΓΕΤ στα επίπεδα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 6.6.3.

Ο βαθμός δικτύωσης των περισσότερων Ερευνητικών Κέντρων, όπως αποτυπώνεται στις συνεργασίες, ελληνικές και διεθνείς, καθώς και χωρίς συνεργασίες για την παραγωγή δημοσιεύσεων είναι υψηλός. Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες, 79,7%, παρουσιάζει το Εθνικό Αστεροσκοπείο, ενώ τα ποσοστά δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες κυμαίνονται από 38,0% στην ΕΕΑΕ έως 79,5% στο ΙΤΕ. Τα Ερευνητικά Κέντρα έχουν χαμηλά ποσοστά δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες. 

 

Διάγραμμα 6.6.3

Μεγέθυνση

 

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα