6.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Οι περισσότερες δημοσιεύσεις της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» προέρχονται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Το 2018 καταγράφονται 617 δημοσιεύσεις από τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ και 516 από το ΙΤΕ, ενώ με σημαντική διαφορά ακολουθούν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (Διάγραμμα 6.1.1).

 

Διάγραμμα 6.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 6.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε Ερευνητικό Κέντρο, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και ο δείκτης αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2004 (2004=100) για την περίοδο 2004-2018.   

 

Διάγραμμα 6.1.2

Μεγέθυνση

 

Για την πενταετία 2014-2018, ο αριθμός δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου και η συμμετοχή του στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 6.1.3. Το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ καταγράφει 2.764 δημοσιεύσεις και μερίδιο 29,8%, το ΙΤΕ 2.590 δημοσιεύσεις και μερίδιο 27,9% και το ΕΚΕΤΑ 1.082 δημοσιεύσεις και μερίδιο 11,7%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια χαμηλότερα του 10%.

 

Διάγραμμα 6.1.3

Μεγέθυνση