6.3 Δείκτες απήχησης

Στο Διάγραμμα 6.3.1 παρουσιάζεται, ανά Ερευνητικό Κέντρο, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων σε σχέση µε τη μέση απήχηση που εμφανίζουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για την πενταετία 2014-2018. Ο σχετικός δείκτης απήχησης αφορά στα Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία έχουν συνολικά περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2004-2018, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος και υπολογίζεται κατόπιν “κανονικοποίησης” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων του κάθε Ερευνητικού Κέντρου στις 253 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές.

Τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ εμφανίζουν υψηλούς δείκτες απήχησης που υπερβαίνουν στις περισσότερες περιπτώσεις τον παγκόσμιο μέσο όρο. Την υψηλότερη απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του ΕΑΑ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,85, ενώ ακολουθούν οι σχετικά λίγες δημοσιεύσεις του ΦΛΕΜΙΝΓΚ με 1,70, οι δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,60, οι δημοσιεύσεις του ΕΛΚΕΘΕ (1,54), οι δημοσιεύσεις του ΙΤΕ (1,40), οι επίσης σχετικά λίγες δημοσιεύσεις του ΑΘΗΝΑ (1,29), οι δημοσιεύσεις του ΕΚΕΤΑ (1,18), και οι σχετικά λίγες δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου ΠΑΣΤΕΡ (1,01).

 

Διάγραμμα 6.3.1

Μεγέθυνση