6.2 Αριθμός αναφορών

Το ποσοστό των δημοσιεύσεων των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ που λαμβάνουν αναφορές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, πάνω από το εθνικό ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (75,6%), για σχεδόν όλα τα ιδρύματα. Την τελευταία πενταετία 2014-2018 το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται από 62,0% για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) έως 83,9% για το ΕΑΑ  (Διάγραµµα 6.2.1).

 

Διάγραμμα 6.2.1

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 6.2.2 παρουσιάζει τον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ. Οι περισσότερες αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ακολουθεί το ΙΤΕ, ενώ έπονται με διαφορά το ΕΑΑ, το ΕΚΕΤΑ, το ΕΛΚΕΘΕ, το ΕΙΕ, το ΦΛΕΜΙΝΓΚ, το ΠΑΣΤΕΡ, το ΑΘΗΝΑ και η ΕΕΑΕ.

 

Διάγραμμα 6.2.2

Μεγέθυνση

 

Εστιάζοντας στην πενταετία 2014-2018, το Διάγραμμα 6.2.3 παρουσιάζει τον αριθμό των αναφορών και τη συμμετοχή κάθε Ερευνητικού Κέντρου στο σύνολο των αναφορών της κατηγορίας. Το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ καταγράφει 31.607 αναφορές και μερίδιο 33,7%, το ΙΤΕ 26.982 αναφορές και μερίδιο 28,8%, το ΕΑΑ 10.748 αναφορές και μερίδιο 11,5%, το ΕΚΕΤΑ 8.761 αναφορές και μερίδιο 9,4%, και το ΕΛΚΕΘΕ 7.340 αναφορές και μερίδιο 7,8%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια μικρότερα του 5%.

 

Διάγραμμα 6.2.3

Μεγέθυνση