ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2016 2018
Αριθμός δημοσιεύσεων ελληνικών φορέων 11.341 11.606
Μερίδιο (%) δημοσιεύσεων ελληνικών φορέων στο σύνολο δημοσιεύσεων των χωρών της ΕΕ 2,06% 2,05%
Μερίδιο (%) δημοσιεύσεων ελληνικών φορέων στο σύνολο δημοσιεύσεων των χωρών του ΟΟΣΑ 1,04% 1,04%
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 2012-2016 2014-2018
Αριθμός αναφορών σε δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων 415.115 454.084
Μερίδιο (%) αναφορών σε δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων στο σύνολο των αναφορών σε δημοσιεύσεις των χωρών της ΕΕ 2,44% 2,42%
Μερίδιο (%) αναφορών σε δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων στο σύνολο των αναφορών σε δημοσιεύσεις των χωρών του ΟΟΣΑ 1,26% 1,26%
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ 2012-2016 2014-2018
Δείκτης απήχησης (μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση) 7,49 8,10
Σχετικός δείκτης απήχησης της Ελλάδας σε σχέση με τις χώρες μέλη της ΕΕ 1,15 1,17
Σχετικός δείκτης απήχησης της Ελλάδας σε σχέση με τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ 1,17 1,21