2.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Σημαντικό κριτήριο για την αποτίμηση της απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσεων αποτελεί η κατάταξή τους μεταξύ των δημοσιεύσεων που δημοσιεύθηκαν παγκοσμίως το ίδιο έτος, στην ίδια θεματική περιοχή, και είχαν υψηλή απήχηση. Οι σχετικοί βιβλιομετρικοί δείκτες αναφέρονται στις δημοσιεύσεις (αριθμός ή ποσοστό επί του συνόλου των δημοσιεύσεων) που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και θεματική περιοχή. Όταν η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση μιας χώρας προσεγγίζει ή υπερβαίνει την παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%, η χώρα θεωρείται ότι προσεγγίζει ή υπερβαίνει αντίστοιχα τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Το Διάγραμμα 2.4.1 αποτυπώνει την ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση της Ελλάδας για όλες τις κατηγορίες της παγκόσμιας κατανομής (1%, 5%, 10%, 25% και 50%), καθώς και την αντίστοιχη ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κατηγορίες 1% και 10%. Την πενταετία 2014-2018, τόσο ο αριθμός όσο και η κατανομή των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων με υψηλή απήχηση καταγράφουν σημαντική βελτίωση. Ειδικότερα, 1.230 δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων κατατάχθηκαν παγκοσμίως στο 1% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση, 4.406 δημοσιεύσεις στο 5%, 7.637 δημοσιεύσεις στο 10%, 16.403 δημοσιεύσεις στο 25% και 29.361 δημοσιεύσεις στο 50%. Η κατανομή των δημοσιεύσεων ελληνικών φορέων που διαμορφώνεται με βάση το κριτήριο της υψηλής απήχησης είναι 2,2%, 7,8%, 13,6%, 29,2% και 52,2%, αντίστοιχα. Αποτέλεσμα είναι ότι η Ελλάδα ξεπερνά και την περίοδο 2014-2018 τον παγκόσμιο μέσο όρο σε όλες τις κατηγορίες, ενώ ξεπερνά και τις αντίστοιχες επιδόσεις της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (1% και 10%).  

 

Διάγραμμα 2.4.1

 

 

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Σημαντική είναι η συμμετοχή / ηγεσία των επιστημόνων που δραστηριοποιούνται σε ελληνικό φορέα στις δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση. Σε ποσοστό 22,9% των δημοσιεύσεων με ελληνική συμμετοχή που ανήκουν στο top 1%, ο πρώτος συγγραφέας προέρχεται από ελληνικό φορέα. Στο top 5%, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 33,1%, στο top 10% σε 39,1%, στο top 25 σε 48,0%, και στο top 50 σε 55,0%.

 

Διάγραμμα 2.4.2

 

 

Μεγέθυνση