8.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στο Διάγραμμα 8.4.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών δημοσιεύσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων και κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή την πενταετία 2014-2018.

Έντεκα νοσοκομεία παρήγαγαν τουλάχιστον 1 επιστημονική δημοσίευση, η οποία κατατάχθηκε στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως. Τον μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων δημοσιεύσεων πέτυχαν τα νοσοκομεία ΛΑΪΚΟ (29) και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (18).

Το ίδιο διάγραμμα απεικονίζει επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2014-2018, για κάθε Νοσοκομείο το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεών του. Η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση συγκρίνεται με την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 10% και 25%. Επιδόσεις µεγαλύτερες από τον παγκόσµιο µέσο όρο εµφανίζει σε όλες τις κατηγορίες εκτός της 50% (δηλαδή 1%, 5%, 10%, 25%) το νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ.

 

Διάγραμμα 8.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, (5%), 10%, 25% (και 50%) των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση