8.2 Αριθμός αναφορών

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2004-2018, το ποσοστό των δημοσιεύσεων που έχουν αναφορές είναι υψηλό για τα περισσότερα Δημόσια Νοσοκομεία. Για την πενταετία 2014-2018, ποσοστά υψηλότερα από το μέσο εθνικό ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (75,6%), επιτυγχάνουν  το ΣΩΤΗΡΙΑ (81,6%), το ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ (79,8%), το ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ (77,2%), το ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (76,3%) (Διάγραμμα 8.2.1).

 

Διάγραμμα 8.2.1

 

 

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 8.2.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις στα δεκατέσσερα εξεταζόμενα νοσοκομεία κατά την περίοδο 2004-2018.

 

Διάγραμμα 8.2.2

 

 

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2014-2018, το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας επιτυγχάνει το νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (14.625 αναφορές και μερίδιο 22,2%), το ΛΑΪΚΟ (11.986 αναφορές και μερίδιο 18,2%). Τα υπόλοιπα νοσοκομεία έχουν μερίδια χαμηλότερα από 10% (Διάγραμμα 8.2.3).

 

Διάγραμμα 8.2.3

 

 

Μεγέθυνση