Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ελληνικών Φορέων 2004-2018

Στην παρούσα έκδοση αναλύονται οι βιβλιομετρικοί δείκτες που αφορούν τα επιστημονικά άρθρα των επιστημόνων που εργάζονται σε φορείς που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά, όπως αυτά αποδελτιώνονται στη διεθνή βάση δεδομένων Web of Science για την περίοδο 2004-2018.

Στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), από το 2010, οπότε και εκδόθηκε η πρώτη σχετική μελέτη, παρακολουθούμε τις διεθνές πρακτικές, συμμετέχουμε στην επιστημονική συζήτηση που διεξάγεται για τους βιβλιομετρικούς δείκτες και συνεχίζουμε με συστηματικό τρόπο να καταγράφουμε τη συγγραφική δραστηριότητα των επιστημόνων σε ελληνικούς φορείς (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Λοιποί Δημόσιοι Φορείς, Δημόσια Νοσοκομεία, Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας) και αναδεικνύουμε τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα του ελληνικού ερευνητικού συστήματος, εντάσσοντας τους βιβλιομετρικούς δείκτες στις επίσημες στατιστικές έρευνες της χώρας. Τα στοιχεία με τα οποία τροφοδοτούμε την επιστημονική κοινότητα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους διαμορφωτές της δημόσιας πολιτικής, τους ίδιους τους ερευνητές καθώς και τις διοικήσεις των πανεπιστημίων και άλλων ερευνητικών φορέων τόσο στον σχεδιασμό και εφαρμογή των επιμέρους πολιτικών, όσο και στην εν γένει αποτίμηση της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας.

Όπως και στις προηγούμενες σχετικές μελέτες, ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε από τη διεπιστημονική ομάδα του ΕΚΤ για τον καθαρισμό των δεδομένων και την εξασφάλιση της ακρίβειας των παρεχόμενων στοιχείων, καθώς και στην παρουσίαση με δυναμικό τρόπο των επιμέρους γραφημάτων, πινάκων, κ.ά. 

Στην παρούσα έκδοση, πέρα από τους καθιερωμένους δείκτες, συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά δείκτες για τις βιβλιομετρικές επιδόσεις ανά Περιφέρεια, για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, καθώς και νέοι δείκτες υψηλής απήχησης. Η αξιοποίηση των βιβλιομετρικών δεικτών στη μετεξέλιξη της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) κατά την ερχόμενη προγραμματική περίοδο (2021-2027), η συμμετοχή και οι επιδόσεις της εγχώριας ερευνητικής κοινότητας στην ελεύθερη διάθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας που προκύπτει μέσα από διαδικασίες επιστημονικής αξιολόγησης καθώς και η δυνατότητα σύγκρισης των εθνικών δεικτών απήχησης με τις αντίστοιχες μέσες επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσαν γνώμονες για την συμπερίληψη των παραπάνω στην παρούσα μελέτη. 

Δρ. Εύη Σαχίνη

Διευθύντρια ΕΚΤ